Skip to main content

Udržitelnost v cestovním ruchu - co to vlastně je?

V dnešní době, kdy se naše planeta potýká s globálními environmentálními problémy a sociálními výzvami, je stále důležitější klást důraz na udržitelnost ve všech oblastech našeho života, včetně cestovního ruchu.
Obrázek
Udržitelnost v cestovním ruchu - co to vlastně je?

Ačkoliv je téma udržitelnosti v dnešní době často rozebíraným tématem, řada lidí si pod tímto pojmem nedokáže představit nic konkrétního. Co tedy znamená udržitelný rozvoj obecně? Jedná se o uspokojování současných potřeb bez ohrožení schopnosti budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Udržitelný cestovní ruch stojí na třech pilířích: ekologické, sociální a ekonomické udržitelnosti. Každý z těchto pilířů představuje klíčovou složku udržitelného rozvoje cestovního ruchu.

Ekologická udržitelnost
Tento pilíř se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání přírodních zdrojů a životního prostředí. Zahrnuje snižování emisí skleníkových plynů, minimalizaci produkce odpadu, ochranu biodiverzity a zachování přírodních a kulturních lokalit. Cílem ekologické udržitelnosti je zajistit, aby turismus nezpůsoboval trvalé škody na životním prostředí a aby přírodní zdroje byly zachovány pro budoucí generace.

Sociální udržitelnost
Tento pilíř se soustředí na zajištění, aby cestovní ruch přinášel prospěch místním komunitám a respektoval místní kulturu a tradice. Zahrnuje zapojení místních obyvatel do turistických aktivit, podporu místního podnikání, vytváření pracovních míst a posilování sociální soudržnosti. Sociální udržitelnost se také zaměřuje na eliminaci negativních sociálních dopadů turismu, jako je například přelidnění, znehodnocování místních tradic a ztráta kulturní identity.

Ekonomická udržitelnost
Tento pilíř se zabývá ekonomickými aspekty cestovního ruchu a jeho přínosem pro destinace. Cílem je zabezpečit, aby cestovní ruch přispíval k udržitelnému ekonomickému rozvoji destinace, podporoval diverzifikaci hospodářství, vytvářel pracovní příležitosti a zlepšoval životní úroveň místních obyvatel. Ekonomická udržitelnost také klade důraz na spravedlivé rozdělování přínosů cestovního ruchu mezi různé aktéry a odvětví.

Pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu je klíčové, abychom se zaměřili na dlouhodobé důsledky našich rozhodnutí a jednání. Musíme minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, chránit biodiverzitu, omezovat nadměrnou spotřebu a podporovat obnovitelné zdroje energie. Zároveň je nezbytné podporovat sociální spravedlnost a zapojení místních komunit. Místní obyvatelé by měli mít prospěch z cestovního ruchu a jejich hlas by měl být slyšet při rozhodování o rozvoji turistických destinací.

Udržitelný cestovní ruch a destinační management
Pro úspěšnou implementaci udržitelného cestovního ruchu hraje důležitou roli také organizace destinačního managementu (DMO), což je organizace zodpovědná za správu a rozvoj turistické destinace. V našem případě se jedná o Vysočina Tourism. DMO má za úkol koordinovat a řídit aktivity spojené s rozvojem cestovního ruchu tak, aby stál na všech třech pilířích udržitelného cestovního ruchu.

Jelikož si uvědomujeme důležitost udržitelného rozvoje destinace, je toto první ze série aktualit o udržitelném cestovním ruchu.

Pokud vás tato tématika zajímá, doporučujeme poslední díl CzechTourism Podcast o udržitelnosti, který můžete zhlédnout jako video nebo si ho poslechnout.

 

Zpět na výpis

Mohlo by Vás také zajímat